1475 SAYL I KANUNU PDF

Olaya ilikin olarak sayl Trk Medeni Kanunu’nda madde bulunmamas Sayl Kanununda, “iinin sendikaya ye olmas, ikayete. WEEKLY WEEKLY – kpss-genel-kultur-turk-tarihsoru-tamami-cozumlu-soru-bankasi WEEKLY WEEKLY . Agana Robert E Stahlnecker, Box , Agana Gary N Westfall, 4 Ragsdale St, .. Kanunu St- #, Honolulu KH6EXN Susan S Nakagawa NOW .. G Erwin B Drown, 5 Mokihana, Hilo KH6HGI G Joe V Juliano, Saul PI.

Author: Vujar Nakinos
Country: Dominica
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 3 March 2004
Pages: 58
PDF File Size: 3.34 Mb
ePub File Size: 20.65 Mb
ISBN: 575-5-26499-581-9
Downloads: 79316
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrarisar

Yargitay Kararlari Mk m. Published on Aug View Download 0. Vesayet, kstlnn vefat etmesiyle kendiliinden sona ermitir. Vesayeti hitam bulan vasinin bundan sonraki grevi, son rapor ve kesin hesap ilemlerine mnhasr ve bunlarla snrldr.

Olaya ilikin olarak sayl Trk Medeni Kanunu’nda madde bulunmamas nedeniyle sayl yasa hkmleri uygulanmaldr. Bu maddede Hazinenin vasi cretinden sorumluluu ngrlmemitir.

Yargitay Kararlari (Mk mm.2) (2)

Bu husus dikkate alnmadan Hazinenin sorumluluunu douracak ekilde hkm tesisi isabetsizdir. Taraflar arasndaki davann yaplan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numaras gsterilen hkm temyiz edilmekle evrak okunup gerei grlp dnld: Vasinin creti bu kanunun Bu husus sayo alnmadan Hazinenin sorumluluunu douracak ekilde hkm tesisi doru grlmemitir.

Hatal yarg yoluna gidilmesi sonucu grevsizlik karar ile sonulanan davann ne ekilde ve hangi srede adli yargda ikame edilecei konusunda HUMK’da bir dzenleme bulunmamaktadr. Yasann dzenleme ngrmedii bir uyumazln zmsz braklmas dnlemeyeceinden, hakim Medeni Kanun’un 1. Bu yndeki en nemli ara olan kyas, adaletin gerei olan eitlik ilkesi, benzer olana benzer davranma ilkesinin de gereidir.

Anlan aklamalar dorultusunda, adli yargdaki greve ilikin uyumazlklarda uygulanan HUMK Dava, grevsiz idari yarg yerinde, grevli adli yarg dzeni iin ngrlen hak drc sre iinde alm, idari yarg yeri tarafndan verilen grevsizlik karar kesinlemi ve takip eden 10 gn iinde grevli adli yarg yerinde ayn nitelikte dava almsa, alan bu davann hak drc sre iinde aldnn kabul gerekir.

Tzel kiilii sayl Yasa ile kaldrlarak tm hak, alacak ve borlar ile davac Belediye’ye katlan T Belediye Bakanl’nn prim, isizlik sigortas sayll, eitime katk pay, zel ilem vergisi, damga vergisi borlarnn kanuu gerekesiyle davac Belediye’ye tebli edilen 10 adet 1. Yargtay Hukuk Genel Kurulu’nun, I- kanunh Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Davann yasal dayanan oluturan k Kanun’un Yukarda aklanan ksnunu ve yasal olgular dikkate alndnda; deme emrinin iptaline ynelik eldeki davann hak drc srede olup olmadnn ncelikle belirlenmesi, sre amnn saptanmas halinde davann anlan nedenle reddine karar verilmesi, aksi durumda ise; sayl Kanun’un II- Yarg yolu yanllnn hak drc sreye etkisi konusunda yaplan deerlendirmede ise aadaki sonuca ulalmtr: Dava hakk, birok uyumazlkta belirli bir sreyle snrlandrlmtr.

Yargitay Kararlari (Mk m.1-m.2) (2)

Zamann haklar zerinde iki tr 14755 bulunmaktadr. Bunlardan ilki hakk dren, dieri ise hakk engelleyen etkilerdir. Dierinde ise, hak dmez; ancak hak sahibinin bunu ileri srmesi halinde, hak engellenebilir. Dava almasnn maddi ve usul hukuku bakmndan birtakm sonular bulunmaktadr.

Davann almas ile dava konusu alacak veya hak iin sz konusu olan zamanam kesilirken, hak drc sreler de korunmu olacaktr.

Bir uyumazln hangi yarg dzeni ierisindeki mahkemelerde zmlenmesi gerektii hususu kimi kez yanlglara yol aabilmektedir. Bu nedenle, dier yarg yollarna ilikin yasal dzenlemelerin irdelenerek, Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu’nda bir dzenleme boluu olup olmadnn belirlenmesi sorunun zmnde nem tamaktadr. Daval idare, hatal yarg yolu nedeniyle yarglamann bitimine kadar yarg yolu itiraznda bulunabilir.

Anlan maddelerde bir idari davann nasl alaca belirtilmi olup, bu ynteme uyulmas zorunludur. Bir davann idari nitelikte olduunun anlalmas zerine dosyann idare mahkemesine gnderilmesine karar verilmekle, balangta adli yarg yerine alm olan davann idari yarg yerine almas salanamaz. YUK’daki dzenlemelere bakldnda; davann sresinde almamasnn yaptrm, usul ynnden “reddine” karar verilmesidir sayl YUK m.

Ne var ki, “Grevli Olmayan Yerlere Bavurma” balkl 9. Grevsiz yarg merciine bavurma tarihi, Dantay’a, idare ve vergi mahkemelerine bavurma tarihi olarak kabul edilir. Hukuk mahkemesinin grevsizlik karar zerine yaplacak ilemler YUK m. Askeri Yksek dare Mahkemesinde dava ama sresi her eit ilemlerde yazl bildirim tarihinden itibaren, kanunlarda ayr sre gsterilmeyen hallerde altm gn olarak belirtilmitir.

  KONWENCJA SOLAS 74 PDF

Bu mercilere bavurma tarihi Askeri Yksek dare Mahkemesine mracaat tarihi olarak kabul edilir. Askeri Yksek dare Mahkemesi Genel Kurulu’nun Bir hukuk davasnn idari yargda almas halinde, re’sen ya da yarg yolu itiraz zerine, davann her safhasnda grevsizlik nedeniyle dava dilekesinin reddine karar verilebilir YUK m.

Hatal yarg yolunda idari yargda grevsizlik karar ile sonulanan davann ne ekilde ve hangi srede adli yargda hukuk mahkemesinde ikame edilecei konusunda HUMK’da bir dzenleme bulunmamaktadr. Ortada bir hukuki dzenleme eksikliinin mi kanun boluuyoksa yasa koyucunun bilinli bir susmasnn m bulunduunun belirlenmesi nem tamaktadr. Kanun boluu; en yaln anlatmyla, sorunun zmne katk salayacak bir kuraln bulunmamas, yrrlkte olan hukuk dzeni dikkate alndnda, pozitif hukukun snrlar ierisinde sorunu zecek bir dzenleme eksiklii eklinde ifade edilebilir.

Dzenleme yaplmam olmas her zaman kanun boluu anlamna gelmeyebilir.

Bir sorun hukuk d alanda dzenlenmi ya da bilerek, isteyerek susma yoluyla yasa koyucu tarafndan bilinli olarak dzenlenmemi de olabilir. Ne var ki, hukuk dzeninin bir kuraln varln gerektirmesine karn, kanun dnda rf-adet hukuku da bunu dzenlememi ise bir kanun boluundan sz edilmelidir.

Hukukun grevi toplumsal yaam dzenlemek ve ilikilerden doacak sorunlar gidermektir. Kanuhu bir dzenleme ngrmedii davran biiminin zmsz braklmas dnlemez. Bu durumda, ortada bir sayp boluu bulunduunun kabul ile sorunun zmlenmesi yasann amacna uygun decektir. Hakimin, hukuk yaratma alanna girebilmesi iin, zm gereken olaya uygulanabilir kanun hkm veya rf ve adet kuralnn bulunmamas aranr. Hakim, kanun7boluunu doldururken takip edecei yol; Medeni Kanun’un 1. Bu aamada hakim, j koyucunun yapaca gibi, taraflarn karlkl menfaatlerini tespit ederek, bunlar adalet szgecinden geirip, hayat ihtiyalarn karlayan ve ayn zamanda mevcut hukuk dzeni ve hukuki gvenlikle badaan bir kural bulacaktr.

Bu ynde en nemli ara kyastr. Boluklarn kyas yoluyla doldurulmas, adaletin bir gerei olan eitlik ilkesi, benzer olana benzer ekilde davranma ilkesinin de bir gereidir.

Adli yarg mahkemeleri arasndaki greve ilikin uyumazlklarda bavurulan; grevsizlik veya yetkisizlik karar verilmesi zerine, davacnn, kararn kesinlemesi tarihinden itibaren on gn iinde yeniden dileke vermesinin gerektii, aksi takdirde davann almam saylmasna karar verileceine ilikin HUMK m.

Bu durumda, sonradan grevli mahkemede alan dava, grevsiz mahkemede alm olan davann devam niteliinde kabul edilerek, grevsiz mahkemede dava almas ile kazanlm haklar sakl tutulmu olacandan, hak drc sre de, hatal yarg dzenine bal sagl davann ald tarihe gre belirlenecektir. Sonu olarak; idari yarg kararn takiben adli yargda hukuk mahkemesinde yeni bir dava aabilmenin koullar u ekilde belirlenmelidir: Davann grevsiz yarg yerinde alm olmas; Grevsiz yarg yerinde alan davann, adli yarg dzeni iinde ngrlen hak drc sre ierisinde alm olmas; dari yarg yerince verilen grevsizlik kararnn temyiz edilmeyerek ya da temyiz edildii takdirde onanmak suretiyle kesinlemi olmas, kesinleen karar takiben 10 gnlk sre ierisinde grevli adli yarg yerinde yeni bir davann alm olmas; dari yargda alan dava ile adli yargda alan davann ayn nitelikte olmas.

Kannuu bu koullarn varl halinde, adli yargda alm dava, hatal yarg yolunda alm davann devam niteliinde bulunacak, hak drc sre de korunmu olacaktr. Kannuu, grevsizlie u bir kararn, i blm esasna gre veya yarg yolu bakmndan verilmi olmasnn, yarg kollarna gre farkl sonular dourmasnn nne geilerek, anayasal nitelikteki hak arama zgrl zedelenmemi olacaktr.

Full text of “Winter__Radio_Amateur_Callbook”

Yukarda belirtilen maddi ve yasal olgular dikkate alndnda; belirtilen koullarn varl halinde, alan davann sresinde olduunun kabul ile yasal dayanan oluturan sayl Kanun’un Davann yasal srede alp almadnn yukarda belirtilen yntem erevesinde yaplacak irdelemeyle belirlenmesi ve davann yasal srede aldnn kanhnu halinde; deme emirlerinin birden fazla sayfadan olumas nedeniyle, hatal olarak8her sayfa sonucundaki miktarn toplamndan hareketle deme emirlerine konu toplam miktarn yanl belirlendii yn de gzetilerek, davacnn itirazlarnn sayl Yasa’nn Avukatlk cretinin takdirinde, kannuu yardmn tamamland veya dava sonunda hkm verildii tarihte yrrlkte 14755 tarife esas alnr.

O halde, davac vekilinin bu ynleri amalayan temyiz itirazlar kabul edilmeli ve hkm bozulmaldr. Dava dilekesinde vasiyetnamenin iptali istenilmitir. Vasiyetnamede geen Kiilik kavramnn ayn zamanda Aksi takdirde, sadece szle yetinmek, kanunun zn unutmak anlamna gelir ki, bu durum miras brakann gerek iradesinin ayakta tutulmas ilkesiyle de badamaz. Mahkemece, vasiyetname bir btn olarak deerlendirilip, tanklarla ilgili beyan edilen ifadenin z itibariyle kanunun arad ekil artlarna uygun olduu dnlmeksizin, yanlgl deerlendirme sonucu yazl ekilde vasiyetnamenin iptaline karar verilmi olmas doru deildir.

  11 IDEAS CLAVE ANTONI ZABALA PDF

Mahkemece davann kabulne dair verilen hkmn temyiz incelemesinin durumal olarak yaplmas daval vekili ve olunan tarafndan istenilmekle; taraflara yaplan tebligat zerine duruma iin tayin olunan gnde temyiz eden daval vekili geldi. Aleyhine temyiz olunan Davac Hazine vekili ile ihbar olunan E. Gelen vekillerin szl aklamalar dinlendikten sonra iin incelenerek karara balanmas iin saat Davac Maliye Hazinesi vekili, kanumu dilekesinde; miras brakann, mirass bulunmadndan mirasn hazineye kaldn; Daval vekili cevap dilekesinde; vasiyetnamede ekil eksikliinin olmadn, miras brakann gerek iradesine uygun noterlike dzenlenmi bir vasiyetname bulunduunu savunarak; davann reddini istemitir.

Tanklarda ilgilinin kimlik, kiilik ve beyanna tanklk kznunu bildirmeleri zerine altn hep birlikte imzaladk, mhrledim. Tanklar, bu beyann kendi nlerinde yapldn ve mirasbrakan tasarrufa kanunk grdklerini vasiyetnameye kajunu veya yazdrarak altn imzalarlar. Vasiyetname ieriinin tanklara bildirilmesi zorunlu deildir. Bunlardan birinin eksiklii vasiyetnameyi geersiz klar. Bununla birlikte, vasiyetnamenin yorumunda murisin iradesini ayakta tutacak bir yol izlenmelidir. Vasiyetin mmkn olduu kadar ayakta tutulmas ayn zamanda kanuju iradesine duyulan saygnnda ak bir ifadesi olacaktr.

Dava konusu olayda uyumazlk; vasiyetname dzenlenirken tanklara ilikin kanun metninde geen miras brakan tasarrufa ehil grdklerini ifadesinin sz olarak aynen yazlmam olmasnn ekil eksiklii olarak nitelendirilip nitelendirilmeyecei hususundadr. Salk Bakanl Taksim Hastanesinin Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra da Noter tarafndan vasiyetinin isteklerine uygun olarak yazldna ve okunup anlatldna ve ilgilinin kimlik, kiilik ve beyann tanklk ederiz ifadesinin yazlp tanklarca imza edildiine yer verildii anlalmtr.

Tanklarn beyanlarnda geen Kiilik kavramnn irdelenmesinde fayda mlahaza edilmitir. Birinci blm ise Kiilik baln tamaktadr. Kiilik baln tayan birinci ayrmda kiilere tannan hak ve fiil ehliyetleri, hsmlk, yerleim yeri, kiiliin korunmas, kiiliin balangc ve sonu gibi kanunh dzenlenmitir.

Kiiliin Korunmas bal altnda yer alan Bu durumda, vasiyetnamede geen Kiilik kavramnn ayn zamanda Mahkemece, vasiyetname bir btn olarak deerlendirilip, tanklarla ilgili beyan edilen ifadenin z itibariyle kanunun arad ekil artlarna uygun olduu dnlmeksizin, yanlgl deerlendirme sonucu yazl ekilde vasiyetnamenin iptaline karar verilmi olmas doru grlmemi bozmay gerektirmitir.

Bu itibarla yukarda aklanan esaslar gz nnde tutulmakszn yazl ekilde hkm tesisi isabetsiz, temyiz itirazlar bu nedenlerle yerinde kaanunu kabul ile hkmn HUMK.

Dava, zirai rn kirasndan kaynaklanan uyarlama isteine ilikindir. Olaanst felaket hallerinde veya doal olaylardan dolay bir zirai kiralama ileminde haslatn nemli lde azalmas halinde, kirac kararlatrlan kira parasndan indirim talep edebilir. Kira bedelinin indirilmesini talep hakkndan nceden feragat edilemez.

Kqnunu iradelerini etkileyip szlemeyi yapmalarna neden olan artlar daha wayl nemli surette deimise artk taraflar o akitle bal tutulamazlar, deien koullar karsnda kira bedelinden gerekli indirimin yaplmas gerekebilir. Davac, aklanan nedenlerle kira bedellerinde ve kiralama artlarnda uyarlama talep etmitir.

Dava konusu zeytinliklerdeki verim dklnn gerek sebebinin ar kuraklk olduu13belirlenmi olmasna gre mahkemece, davacnn talepleri dorultusunda bir karar verilmesi gerekir. Taraflar arasndaki “uyarlama” davasndan dolay yaplan yarglama sonunda; Balkesir kinci Asliye Hukuk Mahkemesi ‘nce davann reddine dair verilen Davac vekili, Balkesir Vakflar Blge Mdrl ile Vakf zeytinliklerinin kiralanmas hususunda szleme yapldn, ancak doa ve piyasa koullarndan kaynaklanan nedenlerden dolay kira bedelinin denemediini belirterek hakimin szlemeye mdahalesi ile kira bedelinin azaltlmas, muhammen bedele indirilmesi, kira bedeline zam yaplmamas, kira bedellerinin her ay deil, ylda bir kez hasat mevsimi sonunda denmesinin karara balanmas, ayrca ylnda mevsimin ar kurak gemesi nedeniyle rn alnamadn, ayrca zeytin aalarna kuraklk nedeniyle verilen zararn gelecek yllardaki rn de etkileyeceini ileri srerek kira bedelinin uyarlanmas talebinde bulunmutur.

Daval idare vekili cevabnda, taraflar arasnda dzenlenen kira szlemesinin