ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Zolot Akisida
Country: Saudi Arabia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 7 June 2014
Pages: 31
PDF File Size: 14.5 Mb
ePub File Size: 14.43 Mb
ISBN: 352-2-42235-404-3
Downloads: 97746
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dougore

Meu uesnicima konferencije je prevladavalo miljenje da su odstupanja u ponaanju toliko nagovijetena ili dokumentirana da ne indiciraju vezu neposrednog uzroka i posljedice s kromo-somnom konstitucijom XYY. Nakon tog naglog rasta brzina razvoja se izrazito smanju je; pa ipak, ak ni kod odrasla ovjeka ne postoji toka nakon koje prestaje razvoj i nestaju mogunosti za reorganizaciju na kon bolesti ili povrede.

Literatura o vojnom, politikom i ekonomskom aspektu rata Grupna narcisoidnost je jedan od najvanijih izvora ljudske agresije i jo k tome, kao i svi ostali oblici agresije, reakcija na napadanje vitalnih interesa. O tome ovisi njegova spo sobnost djelovanja, a u krajnjoj liniji i njegov osjeaj identiteta. Razmatrajui uzroke i funkcije krvavih i okrutnih masovnih pokolja kakvi su se javljali izmeu hindusa i muslimana u vrijeme podjele Indije ili nedavno izmeu ben-galskih muslimana i njihovih pakistanskih vladara, grupna nar cisoidnost sigurno igra znaajnu ulogu; nije zauujue ako pri znamo injenicu da se ovdje radi o zaista najsiromanijem i naj jadnijem narodu na svijetu.

U povijesti se deava isto. Ali karta nije dovoljan vodi za akciju; ovjeku je takoer po-treban cilj koji mu govori kamo da ide. Izgleda da je sluaj s Hitlerom i Staljinom jasan. Ta jednodunost uspijeva matu transformirati u stvarnost budui da se za veinu ljudi stvarnost sastoji od jednodunosti, a ne za sniva se na razumskom ili kritikom prouavanju.

Ali karta nije nikada bila potpuno pogrena, niti je ikada bila potpuno ispravna. Nesumnjivo moramo pretpostaviti, a da deatruktivnosti ne vraamo na stajalite koje tijelo i duh smatra odvojenim podrujima, da se ovjekova vrsta moe de finirati i mentalno i fiziki.

Osim toga, takva proricanja ugroenosti izvana esto su sama sebi svrhom: Dobzhan-skog, koja su naroito bliska mojima. Maligna agresija, iako nije instinkt, ljudski je poten cijal ukorijenjen u samim uvjetima ljudske egzistencije.

  BEWARD B1001 PDF

U psihoanalitikoj terapiji moe se s velikom pravilnou utvr diti da otpor nastaje kada anxtomija dodirne potisnuti materijal. U tim simbioti-kom odnosu on tei ili da vlada drugima sadizamili da drugi njime vladaju mazohizam. Meutim, pohlepa je motiv koji e, moda ljudsk jo preostale religijske tra dicije, rijetko tko priznati.

One drutvene klase koje vie uivaju ivot manje su fanatine fanatizam je karakte ristina kvaliteta grupne narcisoidnosti od onih koje, kao na primjer nie srednje klase, pate od oskudice na svim materijal nim i kulturnim podrujima i vode ivot neutaene dosade.

Djole Iznogud –

Druga tendencija koja se moe nai u ivotinjskoj evoluciji je rast mozga, posebno neocortexa. Destruktivni su po ponaanju, instrumentalna je njihova agresija, a ne njihov cilj. Tako desrruktivnosti njegov prvi osjeaj bio egzisten cijalna zabrinutost, koja ga je ak mogla obuzeti do granica oa ja. Destruktivnksti moe biti jedino rezultat drastinih promjena u drutvenoj organizaciji koju tre ba preobratiti od orijentacije na vladajuu silu vlasnitva na i votnu orijentaciju; od imanja i nagomilavanja bivstvovanju i su djelovanju.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

No iako neurofizioloka osnova defenzivne agresije nije iden tina s onom u ivotinja dovoljno je slina da dopusti tvrd nju da ista ta neurofizioloka oprema dovodi do pojave defen zivne agresije esto snanije u ovjeka no u ivotinje. S druge strane, kao to sam ranije napomenuo, mukarcu je bioloki neophodna sposobnost kretanja naprijed i prevladavanja prepreka. Njemu je potrebna odreena psihika ravnotea da ne bi izgubio sposobnost djelo vanja; sve to je neophodno za odravanje njegove psihike rav notee ovjeku je vitalno vano kao i ono to slui njegovoj anatomijq zikoj ravnotei.

S druge strane, primjena mukih hormona u drugim eksperimentima ne raa neprijateljstvo, ve tendenciju kretanja naprijed i zbog toga redukciju koenja nor malnog borbenog ponaanja. Razlika u karakteru uvelike potjee od ra zlike u drutvenim stanjima iako genetski dane anatomiha tako er utjeu na formiranje karaktera. Na oskvrnue jednog od simbola grupne narcisoidnosti kao to je zastava ili osoba cara, predsjednik ili ambasador reagira se s tako intenzivnim bijesom i agresi destduktivnosti, da je narod voljan podrati voe ak i u ratnoj politici.

  BALTOJI ILTIS PDF

Nove pri loge u tom pravcu dali su autori kao to su Karl Marx, M. Veina osoba nije svjesna svoje narcisoidnosti, ve jedino onih njenih destfuktivnosti koje je ne izraavaju otvoreno.

Anatomija ljudske destruktivnosti – Erich Fromm – Google Books

To nije stvar svjesne nevoljnosti pacijenta, nepotenja ili tajanstve nosti; on se brani protiv otkrivanja nesvjesnog materijala, a da pri tom nije svjestan ni materijala, ni svog otpora. S druge strane, u drutvu koje ima osobe s velikim autori tetom kao to su vraevi ili politiki i vjerski voe prisutna je osnova za takvu sugestiju.

Taj je tip reakcije jedan od vidova onoga to je Freud nazvao otporom, a koji je sistematski prouavan psihoanalitikom me todom. Kad vidimo primitivnu umjetnost, sve do peinskog slikarstva od prije trideset tisua godina, ili umjetnost radikalno drugai jih kultura, kao to su afrika, ili grka, ili srednjovjekovna, smatramo samo po sebi razumljivim da ih razumijemo, usprkos injenici da su te kulture bile radikalno drugaije od nae. Uistinu, ono to je esto smatrano ovje kovim uroenim nagonom za progresom njegov je pokuaj da na e novu i, ako je mogue, bolju ravnoteu.

Ana tomski i fizioloki uvjeti mukog seksualnog djelovanja zahtije vaju od mujaka da bude sposoban probiti himen djevice, da ne bude sprijeen strahom, kolebanjem ili ak otporom koje bi en ka mogla oitovati; kod ivotinja mujak mora enku drati u mjestu za vrijeme penjanja.

Oni koji su na vlasti tj.

Taj klju je, vjerujem, na vlastiti duh. Lorenz izvjetava o sluaju dviju golubica zatvorenih u premalu krletku. Samosvijest i predvianje donijeli su, meutim, uasne daro ve slobode i odgovornosti. Motivi su bili mnogostruki: Usprkos tome, udna je injenica da sva ljudska bia djeca ericj kao i ona nemonih dijele zajedniko iskustvo nekadanje bespo monosti i borbe za svoju slobodu.